537 Bangkhuntien-Chaytalay Road, Samaedam, Bangkok, Thailand, 10150 +66 2892 0286-9 wangpack.co@gmail.com
img

เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน เดินเครื่องจักรกลการเกษตร

img

เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน เดินเครื่องจักรกลการเกษตร

นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้พัฒนาโซลูชันธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ พูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยลดขยะพลาสติกได้ 100% เปลี่ยนสภาพของขยะพลาสติก ให้กลับไปเป็นน้ำมันในรูปแบบของเหลว

“เราในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่มีการทำลายตามกระบวนการอย่างเหมาะสม เราจึงให้ความสำคัญในส่วนนี้พร้อมเดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีไพโรไลซิส เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม”

เริ่มจากกระบวนการลำเลียงขยะพลาสติกลงในเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิส (Pyrolysis Machine) สามารถรองรับขยะพลาสติกทุกประเภท โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ย่อยสลายได้ยาก จึงมักนำไปฝังกลบหลังใช้งาน อาทิ ถุงพลาสติก พลาสติกห่อหุ้ม บรรจุภัณฑ์พลาสติก จากนั้นเครื่องจะให้ความร้อนต่อขยะพลาสติกที่ถูกใส่ไปในเครื่องเพื่อให้เกิดควันและก๊าซ โดยขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเผา แต่เป็นการใช้ความร้อนเพื่อย่อยสลาย จึงทำให้ไม่เกิดไอพิษลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซไวไฟที่ได้ในขั้นตอนนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปใช้เพื่อสร้างความร้อนในขั้นตอนการแปรสภาพขยะพลาสติกต่อไป ส่วนควันที่เกิดขึ้นจะลอยผ่านระบบกลั่น และเปลี่ยนเป็นของเหลว เป็นพลังงานหรือน้ำมันชีวภาพที่ค่อนข้างสะอาดเพราะมีกำมะถันต่ำ ปัจจุบันน้ำมันชีวภาพขั้นสูงบางส่วนที่ผลิตได้ ถูกหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิสอีกครั้ง แต่ในอนาคตสามารถนำน้ำมันชนิดนี้ไปใช้กับเครื่องบิน และไม่เกินสิ้นปีนี้จะขยายการนำไปสู่การ ใช้ในภาคเกษตร โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เพราะการใช้น้ำมัน กำมะถันต่ำ ถือเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าสึกหรอของอุปกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก่อมลพิษก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับน้ำมันทั่วไป

docx file PDF